Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

De besloten vennootschap 2RememberMe B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer
78189144 en is gevestigd aan de Bos en Lommerplein 270, 1055 RW te Amsterdam, hierna: 2RememberMe, is
de aanbieder van de applicatie 2RememberMe Applicatie Applicatie waar Gebruikers gebruik van maken. Door
gebruik te maken van de Applicatie, gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Applicatie. Als Gebruiker
niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt 2RememberMe.Gebruiker deze Applicatie verder niet
te bezoeken en/of te gebruiken. 2RememberMe B.V. raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Applicatie de
voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.


Indien 2RememberMe B.V. of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd,
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en)
vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de
inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden
naar de geest van deze voorwaarden.
Door de Applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat 2RememberMe door middel van berichtgeving (waaronder
tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten en dat bepaalde informatie wordt
doorgegeven aan de door Gebruiker gekozen ontvanger.

Artikel 2 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

2RememberMe gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van
persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten. 2RememberMe
.zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Elke
Gebruiker die een boodschap plaatst, zal hierbij aangeven hoe lang de boodschap bewaard dient te worden, aan
wie de boodschap is gericht en wanneer de boodschap verwijderd dient te worden. Meer informatie over de v
erwerking van persoonsgegevens van Gebruiker is te vinden in het Privacy statement van 2RememberMe.

Artikel 3 Gebruik van de Applicatie

1.Remember Me spant zich in de Applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Applicatie nadat Gebruiker
via de Applicatie een account heeft aangemaakt.
2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Applicatie plaatst
dan wel laat plaatsen.. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn,
zal Gebruiker 2RememberMe onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf
zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
3. 2RememberMe kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde
delen of functies van de applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het
voltooien van een verificatieproces en het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 Verplichtingen bij het gebruik van de Applicatie

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Applicatie.
Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de
Applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Applicatie:
a. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om
de binnen de Applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
b. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of
de openbare orde;
c. het kopiëren van (onderdelen van) de Applicatie van 2RememberMe,
d. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van 2RememberMe
e. het publiceren en verspreiden van gegevens via de Applicatie van 2RememberMe, in strijd met de
Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van
de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt,
racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie
bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen,
spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen,
loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of emailverkeer van derden schade kan toebrengen.
f. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Applicatie zelf, van processen of programma’s
waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit 2RememberMe of
derden hindert of schade toebrengt.
g. Het kopiëren van (onderdelen van) de Applicatie van 2RememberMe waaronder de lay-out of databank.
2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is 2RememberMe gerechtigd hiervan aangifte te doen en de
door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te
verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 2RememberMe komt het recht toe
Gebruiker de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen.
3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform
bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie
gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken
en om het account te allen tijde up to date houden.
8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan
derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of
mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met
2RememberMe. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account,
tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik
of verlies van inloggegevens).

Artikel 5 Toegang

1.Remember Me biedt enkel en alleen het gebruik van de Applicatie aan. 2RememberMe heeft nimmer
verantwoordelijkheid over en/of invloed op de inhoud van de door Gebruiker geuploade boodschap aan een
ontvanger.
2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2RememberMe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het
gebruik van de Applicatie tijdig worden verstrekt aan 2RememberMe.
4. 2RememberMe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat 2RememberMe
is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor 2RememberMe bekend was.

Artikel 6 Beschikbaarheid Applicatie

2RememberMe staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen.
2RememberMe .streeft ernaar om zich in te spannen om de Applicatie en de toegang tot de Applicatie voor zover
mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige
beschikbaarheid van de Applicatie. 2RememberMe is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar
bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie en het gebruik van de Applicatie op te schorten.
2RememberMe is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een
doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van 2RememberMe of derden en/of onrechtmatig
handelen door Gebruiker, is 2RememberMe.gerechtigd om dat deel van de Applicatie per direct af te sluiten of
Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. 2RememberMe zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per
direct verwijderen. In geen geval is 2RememberMeaansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan
ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 Credits

1. Elke Gebruiker kan Credits kopen voor het gebruiken van de Applicatie en het versturen van berichten. Dit kan
zowel los(dus te kopen en betalen pert credit) als in een abonnementvorm.
2. Tenzij anders aangegeven is een Credit onbeperkt geldig. De Credit moet binnen (X) dagen ingewisseld
worden om een berichten en/of opnames te versturen.
3. Indien de Applicatie om welke reden dan ook niet of verminderd bereikbaar of werkbaar is, blijft een reeds
ingewisselde Credit wel lopen, de vervaltermijn van X dagen wordt niet verlengd.

Artikel 9 Betaling

1 Gebruiker is gehouden om bij de aanschaf van Credits de waarde, zoals aangegeven in de applicatie te
voldoen, alvorens zij gebruik kan maken van aanvullende Diensten op de Applicatie. De prijzen van de Credits
kunnen verlaagd of verhoogd worden, en gelden voor de aanschaf van nieuwe Credits.
2. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, via iDEAL te voldoen op het aan haar
kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van 2RememberMe.
3. De verplichting tot het betalen van de prijs geldt vanaf het moment van versturen van berichten en/of opnames.
Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is 2RememberMe gerechtigd om het verschuldigde bedrag
alsnog in rekening te brengen.
4. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door
2RememberMe gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke
aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog
aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een
opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet
binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet.
5. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal 2RememberMe zonder nadere ingebrekestelling recht hebben
op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
6. Indien 2RememberMe meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen
deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor
rekening van Gebruiker.

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid

1. Gebruiker vrijwaart 2RememberMe vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Applicatie voor
alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens 2RememberMe.
2. 2RememberMei s niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste)
informatie op de Applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van 2RememberMe jegens Gebruiker, is
die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door 2RememberMe in rekening gebrachte
kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter
beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de
aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. In geen geval is 2RememberMe is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit
van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van
de Applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
5. 2RememberMe staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
2RememberMe verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. 2RememberMe is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet
tijdig heeft ontvangen. Nimmer is 2RememberMe aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of
accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van 2RememberMe vervallen indien deze
niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij 2RememberMe. Elke vordering tot
schadevergoeding jegens 2RememberMe dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar
nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 Overmacht

1. 2RememberMe is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet
kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii)
gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv)
elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene
vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van 2RememberMe en (x) overige situaties die naar het
oordeel van 2RememberMe buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of
blijvend verhinderen.
3. 2RememberMe heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat 2RememberMe zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van
2RememberMe, alsmede op de goede naam van 2RememberMe. Alle intellectuele eigendomsrechten en
auteursrechten van de Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de
Applicatie berusten uitsluitend bij 2RememberMe en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
3. De software van de Applicatie blijft te allen tijde het eigendom van 2RememberMe. De software werkt alleen in
combinatie met de credits die door de Gebruiker gekocht dienen te zijn, en conform het doel waarvoor de
applicatie is bedoekld. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele
eigendomsrechten van 2RememberMe onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 13 Klachten

1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Applicatie van 2RememberMe wordt aangeboden
is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende
aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@2RememberMe.nl
met als onderwerp “Klachtâ€.
2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil 2RememberMe de klacht in
behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
3. 2RememberMe zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk
reageren op de klacht.

Artikel 14 Wijzigingen

Remember Me heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Applicatie inzien.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen 2RememberMe .en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden
aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het
kader van deze voorwaarden.
3. Alle geschillen tussen 2RememberMe.en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Amsterdam,
locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Amsterdam, 28 mei 2020

hou me op de hoogte van:

APP Release

vul je naam en email in