Privacy statement

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap 2rememberme B.V., hierna: 2Remeberme..
2Rememberme B.V is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78189144 en is gevestigd aan
de Bos en Lommerplein 270, 1055 RW te Amsterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe 2Remeberme omgaat
met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht
2Remeberme de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van 2Remeberme, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan
2Remeberme, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

2Remeberme verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens;
– Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
– Financiële gegevens;
– Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door 2Remeberme verwerkt worden, hebben ten doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten;
– Verbeteren van de dienstverlening;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Het doen van marketing en communicatieuitingen;
– Verbeteren van de website en/of applicatie door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de applicatie
en/of website;
– Het versturen van nieuwsbrieven;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i)
wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van 2Remeberme worden
persoonsgegevens verwerkt. 2Remeberme. verwerkt uitsluitend gegevens die 2Remeberme noodzakelijk acht
voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en
uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de
overeenkomst die u met 2Remeberme bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt
worden door het bezoeken van de website www.2rememberme.nl en/of applicatie 2rememberme indien u
hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die 2Remeberme biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig
uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete
toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming in het kader van de stilzwijgende omzetting van het
abonnement.

Bewaartermijn

De door 2Remeberme verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving.
Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de
persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

2Remeberme deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens
verkocht. Op 2Remeberme kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen.
Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De
derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
◠De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
– De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
– Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
– Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die
verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

2Remeberme neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening
houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden
van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website en/of applicatie

Door het gebruiken van de website/applicatie stemt u in met de disclaimer. 2Remeberme behoudt zich het recht
voor te allen tijde de inhoud van haar website/applicatiee deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of
gebruikers van de website/applicatie over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website/applicatie is
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of
onvolledig zijn. 2Remeberme aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan
door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen
rekening en risico van een gebruiker van de website/applicatie. Aan de inhoud van de website/applicatie kunnen
geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website/applicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en
eigendom van 2Remeberme voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

2Remebermemaakt gebruik van technische en functionele cookies om de website/applicatie te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website/applicatie worden meegestuurd om
gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. 2Remeberme. mag, volgens de wet, cookies op uw
apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort
cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de
gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die 2Remeberme gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming
gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen
zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook
cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Op de website van 2Remeberme worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google
Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op
grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat 2Remeberme
informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen
via info@2rememberme.nl.

Gebruik Social Media

2Remeberme. maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies
worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld
Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere
bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de
website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media
partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen
en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst 2Remeberme u naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website
minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de
cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw
browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website
zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking
daarvan.
– Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te
verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor
contact op met 2Remeberme. .
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan
2Remeberme , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan 2Remeberme over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan
wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende
redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip
van profilering op basis van die bepalingen. 2Remeberme staakt de verwerking van de
persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die
zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de
uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop 2Remeberme met uw persoonsgegevens omgaat, of een van
bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail
info@2rememberme.nl of telefonisch via 06 40 05 25 72. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te
oefenen verzoekt 2rmemberme. u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto
en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. 2Remeberme zal zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via
deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

2Rememberme B.V. kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe
privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u
verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 2 juni 2020.

hou me op de hoogte van:

APP Release

vul je naam en email in